KVIKA  Morgan Higby-Flowers November 2014

KVIKA

Morgan Higby-Flowers

November 2014

 KVIKA  projected video installation (video still) 2014

KVIKA

projected video installation (video still)

2014

 KVIKA  projected video installation (video still) 2014

KVIKA

projected video installation (video still)

2014

 Input == Input  performance,  real time audio and video manipulation (video still)  2014

Input == Input

performance, real time audio and video manipulation (video still)

2014

 Input == Input  performance,  real time audio and video manipulation (video still)  2014

Input == Input

performance, real time audio and video manipulation (video still)

2014

 Input == Input  performance,  real time audio and video manipulation (video still)  2014

Input == Input

performance, real time audio and video manipulation (video still)

2014

 Input == Input  performance,  real time audio and video manipulation (video still)  2014

Input == Input

performance, real time audio and video manipulation (video still)

2014

 KVIKA  Morgan Higby-Flowers November 2014
 KVIKA  projected video installation (video still) 2014
 KVIKA  projected video installation (video still) 2014
 Input == Input  performance,  real time audio and video manipulation (video still)  2014
 Input == Input  performance,  real time audio and video manipulation (video still)  2014
 Input == Input  performance,  real time audio and video manipulation (video still)  2014
 Input == Input  performance,  real time audio and video manipulation (video still)  2014

KVIKA

Morgan Higby-Flowers

November 2014

KVIKA

projected video installation (video still)

2014

KVIKA

projected video installation (video still)

2014

Input == Input

performance, real time audio and video manipulation (video still)

2014

Input == Input

performance, real time audio and video manipulation (video still)

2014

Input == Input

performance, real time audio and video manipulation (video still)

2014

Input == Input

performance, real time audio and video manipulation (video still)

2014

show thumbnails